آخرین اخبار مدارس


3 دیدبستان دخترانه سما

29 آذردبستان دخترانه سما

29 آذر دبستان پسرانه سما

15 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 آذر دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فرناز مظاهري

1385/09/29

دبستان دخترانه سما

فاطمه اصلاني فرد

1390/09/27

دبستان دخترانه سما

مريم راغ پور

1391/09/23

دبستان دخترانه سما

دنيا داوودي كيا

1392/09/25

دبستان دخترانه سما

آيدا زماني چهارراه گشين

1389/09/29