آخرین اخبار مدارس


29 دی دبستان پسرانه سما

26 دیدبستان دخترانه سما

17 دی دبستان پسرانه سما

28 آبان دبستان پسرانه سما

24 آبان دبستان پسرانه سما

06 آبان دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

شيوا پاشي

1387/04/05

دبستان دخترانه سما

اليا فرجيان زاد

1386/04/02

دبستان پسرانه سما

آراد كياني كلشوئي

1388/04/08

دبستان پسرانه سما

آرين اژدري

1387/04/07

دبستان پسرانه سما

نيما ديانت زاده

1386/04/06

دبستان دخترانه سما

اميرمهدي مرادنژادكسرمنه

1392/04/08

دبستان پسرانه سما

اميرطاها پرويزي

1388/04/07

دبستان پسرانه سما

سيداميرعلي متقي

1387/04/03

دبستان دخترانه سما

هانيه كرمي آرخلو

1392/04/05

دبستان دخترانه سما

حديث جعفري زاده

1386/04/06

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي سعادت فرد

1387/04/03

دبستان پسرانه سما

اميرعلي فرامرززاده

1390/04/03

دبستان پسرانه سما

ارشيا خليفه

1389/04/06

دبستان پسرانه سما

اميرعلي دشتيان داودي

1390/04/05