آخرین اخبار مدارس


3 دیدبستان دخترانه سما

29 آذردبستان دخترانه سما

29 آذر دبستان پسرانه سما

15 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 آذر دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

فاطمه فرهمنديان

1391/02/02

دبستان پسرانه سما

اميرحسين قبادپورجهان آباد

1387/02/01

دبستان پسرانه سما

عباس خرميان

1391/02/03

دبستان پسرانه سما

دانيال عباسي نسب

1390/02/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهديه خلفيه

1384/02/05

دبستان دخترانه سما

زهرا ملك زاده

1390/02/07

دبستان پسرانه سما

فاطيما مطلوبي زاده

1391/02/05