آخرین اخبار مدارس


3 دیدبستان دخترانه سما

29 آذردبستان دخترانه سما

29 آذر دبستان پسرانه سما

15 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 آذر دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدحسين يباريان شاهيني

1388/12/01

دبستان پسرانه سما

اميرپارسا كرمي فردنارك موسي

1385/12/02

دبستان پسرانه سما

پرهام فتاح پور

1386/12/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانيه السادات ترحمي

1379/12/01

دبستان پسرانه سما

كيارش محمدي دوست

1389/12/07

دبستان پسرانه سما

مبين پورهادي

1388/12/02

دبستان دخترانه سما

سما سلماني چونقرالو

1389/12/08

دبستان دخترانه سما

ساره زماني

1388/12/06

دبستان پسرانه سما

متين فولادمند

1387/12/05

دبستان پسرانه سما

اميرحسين ال داودي

1389/12/08

دبستان پسرانه سما

ايرمان مهرابي ارخلو

1390/12/03

دبستان دخترانه سما

پانيذ زماني

1388/12/03

دبستان پسرانه سما

اميرعلي كرمي

1388/12/03