آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی کودکان

گلین توماس-آنجله م.ج.سیلک

نقاشی و روانشناسی

دبستان دخترانه

بازیهای مشارکتی

فرشته سبحانی

بازیهای مشارکتی

دبستان دخترانه

مسافر هشتم

مژگان شیخی

مذهبی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

نسترن چراغي

1387/12/11

دبستان دخترانه

تبسم شيخ ممو

1391/12/10

دبستان دخترانه

مريم حسنعلي پورديل

1387/12/15

دبستان پسرانه

رضا امدادي نسب

1391/12/11

دبستان پسرانه

سيدرادمهر موسوي

1392/12/12

دبستان دخترانه

گيلدا طيبي

1392/12/13

دبستان پسرانه

ساميار كريمي خصلت

1389/12/14

دبستان پسرانه

اميرعلي كرمي مطلق

1387/12/13

دبستان پسرانه

ايليا دانشي

1389/12/09

دبستان دخترانه

زينب نوحي جدسي

1389/12/11

دبستان پسرانه

محمدطاها نصرتي

1392/12/14

دبستان پسرانه

متين خوشنود

1391/12/15

دبستان دخترانه

آيسن رستمي

1387/12/14

دبستان دخترانه

آندريا موسوي

1388/12/14

دبستان پسرانه

اهورا حسيني

1391/12/12

دبستان پسرانه

اميرعلي اردكاني

1390/12/09

دبستان پسرانه

محمدهادي پشت دار

1388/12/10

دبستان پسرانه

ابوالفضل باشتي

1388/12/15