آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

پارسا كريم پور

1389/05/06

دبستان پسرانه سما

ماهان عزيزي

1387/05/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه گودرزي

1387/05/01

دبستان پسرانه سما

مهران محمدي

1384/05/06

دبستان پسرانه سما

عليرضا زماني

1384/05/05

دبستان دخترانه سما

مريم حبيبي

1387/05/04

دبستان دخترانه سما

غزل اسكندري

1384/05/08

دبستان دخترانه سما

يلدا مرداني

1386/05/07

دبستان پسرانه سما

محمدرضا مرتضوي سرشت

1385/05/08

دبستان پسرانه سما

حسين شهريور

1385/05/01

دبستان پسرانه سما

علي روان گرد

1386/05/06

دبستان پسرانه سما

احمدرضا قبادي

1388/05/06