آخرین اخبار مدارس


3 دیدبستان دخترانه سما

29 آذردبستان دخترانه سما

29 آذر دبستان پسرانه سما

15 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 آذر دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

پانيذ غريبي

1390/05/26

دبستان پسرانه سما

بنيامين عليزاده

1390/05/28

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل مدني

1387/05/31

دبستان پسرانه سما

سبحان رحيمي

1388/05/26

دبستان پسرانه سما

ريحانه احمدزاده

1391/05/28

دبستان پسرانه سما

آرش علوي فرادنبه

1388/05/27

دبستان پسرانه سما

محمدرضا توكلي

1391/05/23

دبستان دخترانه سما

رونيكا روان پيكر

1390/05/25

دبستان پسرانه سما

اميرپارسا مرتضوي فر

1389/05/29

دبستان پسرانه سما

مهربد ولايتي

1391/05/24

دبستان پسرانه سما

نورا عبدي زاده

1391/05/27

دبستان دخترانه سما

كيميا فرزانه راد

1388/05/29

دبستان پسرانه سما

سيدعليرضا تقي پورعنا

1390/05/30

دبستان پسرانه سما

محمدكسري نوري

1389/05/24

دبستان پسرانه سما

مهدي مرادي معزز

1387/05/27

دبستان پسرانه سما

سورين شريفي منش

1391/05/25

دبستان پسرانه سما

آرين سليماني

1390/05/25

دبستان پسرانه سما

كيارش كيامرزي

1389/05/31