آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

مهدي فرهمنديان

1388/11/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا رحيمي

1382/11/08

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد ناركي

1386/11/08

دبستان دخترانه سما

عاطفه جهاني

1386/11/04

دبستان دخترانه سما

عاطفه جهاني

1386/11/04

دبستان دخترانه سما

پريا فرح بخش

1388/11/06

دبستان پسرانه سما

پارسا پزشكي نژاد

1386/11/02

دبستان دخترانه سما

غزل راد

1388/11/04