آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليكا اسماعيلي

1383/01/06

دبستان دخترانه سما

زهرا سپهري

1386/01/02

دبستان دخترانه سما

ساغر جمشيدي

1386/01/07

دبستان پسرانه سما

كيارش ذكائي فرد

1387/01/07

دبستان پسرانه سما

عمادرضا كريمي صفت

1387/01/01

دبستان دخترانه سما

سوگند كاوياني

1384/01/01

دبستان پسرانه سما

احمدرضا درخشان

1387/01/04