آخرین اخبار مدارس


3 دیدبستان دخترانه سما

29 آذردبستان دخترانه سما

29 آذر دبستان پسرانه سما

15 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 آذر دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ماهان داودي

1390/01/01

دبستان پسرانه سما

رضا ديهيم

1389/01/03

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل بايرامي راد

1391/01/06

دبستان پسرانه سما

عمادرضا كريمي صفت

1387/01/01

دبستان پسرانه سما

شرزين صراف مقدم

1391/01/02

دبستان پسرانه سما

حسام رشيديان

1391/01/05

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد رحماني

1390/01/02

دبستان پسرانه سما

علي قره غاني پور

1385/01/01

دبستان پسرانه سما

علي اصغر رستمي

1391/01/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليكا اسماعيلي

1383/01/06

دبستان پسرانه سما

عليرضا جاسمي

1387/01/04

دبستان دخترانه سما

آنيسا ايرجي

1390/01/06

دبستان دخترانه سما

زهرا كريم پور

1390/01/01

دبستان پسرانه سما

احسان كاظمي جعفرلو

1390/01/01

دبستان دخترانه سما

سيده سارينا اكبري چم بلبل

1390/01/08

دبستان دخترانه سما

كيميا كرمي ارخلو

1390/01/02