آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

يكتا كريمي

1387/02/03

دبستان دخترانه سما

مهديه خلفيه

1384/02/05

دبستان دخترانه سما

يكتا كريمي

1387/02/03

دبستان پسرانه سما

سيدعلي رضائي

1384/02/05

دبستان پسرانه سما

اميرحسين قبادپورجهان آباد

1387/02/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ماريا پناهپوري

1381/02/01

دبستان پسرانه سما

سيدعلي رضا موسوي پناه

1387/02/08