آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

پانته آ نوروزي

1388/05/27

دبستان دخترانه سما

نگار سيناءتل چگاه

1387/05/30

دبستان پسرانه سما

سبحان رحيمي

1388/05/26

دبستان پسرانه سما

آرش علوي فرادنبه

1388/05/27

دبستان پسرانه سما

محمدكسري نوري

1389/05/24

دبستان دخترانه سما

كيميا فرزانه راد

1388/05/29

دبستان پسرانه سما

اميرپارسا مرتضوي فر

1389/05/29

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل ناركي

1386/05/27

دبستان پسرانه سما

كيميا فرزانه راد

1388/05/29

دبستان دخترانه سما

نيكا رستمي

1389/05/26

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل مدني

1387/05/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنين يباريان

1383/05/24

دبستان پسرانه سما

كيارش كيامرزي

1389/05/31