آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سحر كاوياني

1385/04/02

دبستان دخترانه سما

اليا فرجيان زاد

1386/04/02

دبستان پسرانه سما

نيما ديانت زاده

1386/04/06

دبستان پسرانه سما

آرين اژدري

1387/04/07

دبستان دخترانه سما

شيدا سرخابي

1385/04/01

دبستان پسرانه سما

اميرطاها پرويزي

1388/04/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرنيا كرمي نارگ موسي

1379/04/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده اسماء حسيني

1379/04/05

دبستان پسرانه سما

اميرپارسا كريمي درشوري

1385/04/06

دبستان پسرانه سما

اميررضا عنايت پور

1389/04/06

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي سعادت فرد

1387/04/03

دبستان پسرانه سما

آراد كياني كلشوئي

1388/04/08

دبستان پسرانه سما

تارخ سينائي پور

1388/04/07

دبستان پسرانه سما

ارشيا خليفه

1389/04/06

دبستان دخترانه سما

حديث جعفري زاده

1386/04/06

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد نجف زاده

1389/04/07

دبستان دخترانه سما

اليا فرجيان زاد

1386/04/02