آخرین اخبار مدارس


3 دیدبستان دخترانه سما

29 آذردبستان دخترانه سما

29 آذر دبستان پسرانه سما

15 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 آذر دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميدرضا زعيمي پور

1390/02/28

دبستان پسرانه سما

سيده پارميدا حبيبي

1391/02/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمن مرادي

1383/02/28

دبستان پسرانه سما

اميرعباس غلام پور

1391/02/24

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل آرام

1391/02/31

دبستان پسرانه سما

فريان روزخون

1391/02/25

دبستان پسرانه سما

دانيال كريمي جعفربيگلو

1386/02/30

دبستان پسرانه سما

اوستا ناركي

1391/02/23

دبستان پسرانه سما

اميررضا اسدي پور

1388/02/28

دبستان پسرانه سما

سيدعليرضا موسوي

1388/02/27

دبستان پسرانه سما

اميررضا ذوالفقاري

1390/02/26